А־  A+  А

„Podigni zastavu za one koji Te se boje“ (Ps. 60:4)

„Isus mu reče: Ja sam put i istina i život: niko ne dolazi Ocu osim kroz mene“ (Jn. 14:6)

„I podignuće zastavu narodima i prognane Izrailjeve i rasejane Judine sabraće s četiri kraja zemlje“ (Is. 11:12)

„Prođite, prođite kroz vrata, pripravite put narodu; poravnite, poravnite put, uklonite kamenje, podignite zastavu narodima“ (Is. 62:10)

Zastava je Krst Hristov:

„I Gospod reče Mojsiju: Načini zmiju vatrenu, i metni je na motku, i koga ujede zmija, neka pogleda u nju, pa će ozdraviti“ (4 Mojs.21:8)

„I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin Čovječiji“ (Jn. 3:14)

Mnogi protestanti govore da je car Jezekija uništio zmiju od bronze zbog posebnog poklanjanja koje su joj ukazivali. Da, pobožni car je prekinuo poklanjanje zmiji od bronze koju su počeli da zovu Neustan, što znači „bronzani bog“ jer su Izrailjci nju smatrali za Boga. Međutim, u Pravoslavlju niko ne smatra da je Krst Bog, već mu se poklanjaju kao nekada Izrailjci pred Kovčegom (2 Mojs. 40:5) i kade pred kandilima (2 Mojs. 30:7)

Krst Hristov će biti znak pred Drugi Dolazak:

„I tada će se pokazati znak Sina Čovječijega na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina Čovječijega gdje dolazi na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom“ (Mt. 24:30)

Isus Hristos je Žrtva:

„Kojega odredi Bog da bude krvlju svojom žrtva pomirenja kroz vjeru, da pokaže pravdu svoju oproštenjem pređašnjih grijeha“ (Rim. 3:25)

„Jer što zakonu bješe nemoguće, pošto bješe oslabljen tijelom, Bog poslavši Sina svoga u obličju tijela grjehovnoga i zbog grijeha, osudi grijeh u tijelu“ (Rim. 8:3)

„Jer Njega, koji nije znao grijeha, učini grijehom nas radi, da mi postanemo pravda Božija u Njemu“ (2 Kor. 5:21)

Krst Hristov je žrtvenik:

„Mi imamo žrtvenik od kojega nemaju prava da jedu oni koji služe skiniji“ (Jev. 13:10)

Starozavetni žrtvenik je nakon pomazanja mirom postao velika žrtva (svetinja):

„Pomaži i oltar za žrtvu paljenicu i sve sprave njegove, te ćeš osvetiti oltar, i oltar će biti svetinja nad svetinjom“ (2 Mojs. 40:10)

Krst Hristov treba da se smatra za veliku svetinju jer je pomazan i osvećen Krvlju Sina Božijeg:

„I da kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir njegovom krvlju na krstu, (pomirivši) kroz Njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima.“ (Kol. 1:20)

Krst je blagosloveno drvo:

„Jer blagosloveno je drvo kojim se tvori pravda“ (Prem. Sol. 14:7)

„Iz Njega ste i vi u Hristu Isusu, koji nam postade premudrost od Boga i pravednost i osvećenje i izbavljenje“ (1 Kor. 1:30)

Krst treba da se poštuje kao podnožje nogu Božijih:

„Uzvišujte Gospoda Boga našeg, i klanjajte se podnožju Njegovom; da je svet!“ (Ps. 99:5)

Krst treba da se poštuje kao mesto posebnog prisustva Božijeg:

„I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagoreva. I Mojsije reče: Idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina. A Gospod kad ga vide gde ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i reče: Mojsije! Mojsije! A on odgovori: Evo me. A Bog reče: Ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveta zemlja “ (2 Mojs. 3:2-5)

„I ovaj glas čusmo mi kako siđe s neba, dok bijasmo s Njim na gori svetoj“ (2 Pet. 1:18)

Gospod se Mojseju javio u plamenu ognjenom i ta zemlja je postala sveta; Tavorska gora se samo dotakla nogu Isusa Hrista i cela se osvetila. Međutim, na Krstu je Gospod bio raspet Prečistim Telom Svojim, okupao ga je potocima Svoje Krvi. Zar nakon toga Krst nije svet i ne treba da se poštuje? Ne! Krst Hristov je – velika Svetinja!

Krst Hristov treba da se poštuje kao oruđe našeg spasenja:

„A sveštenik reče: Ovde je mač Golijata Filistejina, kog si ubio u dolini Ili, uvijen u platno iza oplećaka; ako hoćeš, uzmi ga, jer drugog osim njega nema ovde. A David reče: Takvog više nema, daj mi ga“ ( 1 Sam. 21:9)

Neznabožački mač, natopljen krvlju nečistog neznabošca se čuvao u šatorui kao oruđe jevrejskog spasenja. Tim više treba da se poštuje Krst Hristov – oruđe našeg spasenja, umiven Prečistom Krvlju Sina Božijega.

„Da kroz Njega izmiri sve sa sobom, učinivši mir njegovom krvlju na krstu, (pomirivši) kroz Njega i ono što je na zemlji i ono što je na nebesima.“ (Kol 1:20)

Krstom su se hvalili apostoli:

„A ja, Bože sačuvaj, da se čim drugim hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojim se meni razape svijet i ja svijetu“ (Gal. 6:14)

Zvali su ga silom Božijom:

„Jer je riječ o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božija nama koji se spasavamo“ (1 Kor. 1:18)

Krst je znak pobede nad đavolom:

„Sad je sud ovome svijetu; sad će knez ovoga svijeta biti izbačen napolje. I kada ja budem podignut sa zemlje, sve ću privući sebi “ (Jn. 12:31-32)

Apostoli nisu obesnaživali Krst Hristov, bez obzira na gonjenja:

„Jer me Hristos ne posla da krštavam, nego da propovijedam jevanđelje, ne mudrim riječima, da se ne obesnaži krst Hristov. “ (1 Kor. 1:17)

Sam Gospod je preko proroka objavio proslavljanje Krsta Hristovog:

„Slava livanska tebi će doći, jela, brest i šimšir, da ukrase mesto svetinje moje da bi proslavio mesto nogu svojih “ (Is. 60:13)

Gospod je pretrpeo materijalni krst:

„I noseći krst svoj iziđe na mjesto zvano Lobanja, a jevrejski Golgota “ (Jn. 19:17)

„I izlazeći nađoše čovjeka iz Kirine po imenu Simona i natjeraše ga da mu ponese krst “ (Mt. 27:32)

U našem podražavanju Hristu, po zapovesti apostola, treba da nosimo materijalni krst:

„Dakle, iziđimo k Njemu izvan staništa, porugu njegovu noseći “ (Jevr. 13:139

Svako od ljudi ima duhovni krst:

„I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan ... Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe, i uzme krst svoj i za mnom ide .“ (Mt. 10:38; 16:24)

„I dozvavši narod sa učenicima svojim reče im: K o hoće za mnom da ide neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, i za mnom ide. .. A Isus pogledavši na nj, omilje mu, i reče mu: Još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i dođi, uzmi krst svoj i hajde za mnom “ (Mk. 8:34; 10:21)

„A svima govoraše: Ako ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. .. I kada ga povedoše, zadržaše nekoga Simona Kirinejca, koji se vraćaše iz polja, i staviše na njega krst da nosi za Isusom “ (Lk. 9:23;23:26)

Krst Hristov se ne sme nazivati vešalima, jer je Hristos postradao dobrovoljno:

„Zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Niko ga ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem” . (Jn. 10:17-18)

Ko ne poštuje Krst Hristov, neprijatelj je Krsta:

„Jer mnogi, za koje vam mnogo puta govorih, a sad i plačući govorim, vladaju se kao neprijatelji krsta Hristova “ (Fil. 3:18)

Kraj takvih ljudi je žalostan:

„Njihov je kraj pogibao, njihov bog je trbuh, i slava u sramoti njihovoj, oni misle ono što je zemaljsko. “ (Fil. 3:19)

Apostoli nisu zanemarivali Krst Hristov.

Mnogi protestanti zanemaruju, to jest, uništavaju Krst Gospodnji.

Apostoli su se hvalili Krstom Hristovim.

Koga podražavaju protestanti, rugajući se Krstu Hristovom?

Sam Bog je proslavio Krst.

Protestanti se protive Bogu, ne poštujući Krst Hristov.

vrh strane

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011