А־  A+  А

Sam Bog je zapovedio da se pravi materijalni hram:

„I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam“ (2 Mojs. 25:8).

„On će sazidati dom imenu mom, i utvrdiću presto carstva njegovog doveka“ (2 Sam. 7:13).

„I reče mi: Solomon, sin tvoj, sazidaće moj dom i tremove moje, jer njega izabrah sebi za sina, i ja ću mu biti otac“ (1 Dnevn. 28:6).

„Ti, sine čovečji, pokaži domu Izrailjevom ovaj dom, neka se postide bezakonja svog, i neka izmere sve. I kad se postide svega što su činili, pokaži im oblik od doma i red i izlaske i ulaske, i sve oblike i svu uredbu i sve oblike i sve zakone, i opiši im ga da paze na sav oblik njegov i na sve uredbe, i tako čine “ (Jez. 43:10-11).

Ova zapovest Božija bila je ispunjena:

„I učini Mojsije sve, kako mu zapovedi Gospod tako učini ... I Mojsije podiže šator, i podmetnu mu stopice, i namesti daske, i povuče prevornice, i ispravi stupove “ (2 Mojs. 40:16,18).

„ I tako sazida Solomun dom, i dovrši ga “ (1 Car., 6:14).

„Kako da uveličam Zorovavelja? Jer on – kao prsten je na desnoj ruci; takav je i Isus, sin Josedeka: oni u dane svoje urediše dom sagradiše sveti hram Gospodu, predodređen za večnu slavu“ (Sir. 49:13-14).

Gospod je osvetio materijalne, rukotvorene hramove:

„Tada oblak pokri šator od sastanka, i napuni se šator slave Gospodnje. I ne mogaše Mojsije ući u šator od sastanka, jer beše na njemu oblak, i slave Gospodnje beše pun šator “ (2 Mojs. 40:34-35).

„Javi se Gospod Solomunu drugi put, kao što mu se beše javio u Gavaonu; I reče mu Gospod: Uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju, kojom si mi se molio; osvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namestim ime svoje do veka; i oči će moje i srce moje biti onde vazda “ (1 Car. 9:2-3).

„Nego sada budi hrabar, Zorovavelju, govori Gospod, i budi hrabar Isuse sine Josedekov, poglavaru sveštenički, i budi hrabar sav narode zemaljski, govori Gospod, i radite; jer sam ja s vama, govori Gospod nad vojskama ... Slava će ovog doma poslednjeg biti veća nego onog prvog, veli Gospod nad vojskama; i postaviću mir na ovom mestu, govori Gospod nad vojskama “ (Ag. 2:4,9).

„I potrešću sve narode, i doći će izabrani iz svih naroda, i napuniću ovaj dom slave, veli Gospod nad vojskama “ (Ag. 2:7).

„I obuci Arona u svete haljine i pomaži ga i osveštaj ga, da mi vrši službu svešteničku “ (2 Mos. 40:13).

Rukotvoreni hram je mesto posebnog prisustva Božijeg – on je Njegov dom:

„Uđimo u stan Njegov, poklonimo se podnožju nogu Njegovih “ (Ps. 132:7).

„Kako su mili stanovi Tvoji, Gospode nad silama! “ (Ps. 84:1).

„I neka mi načine svetinju, da među njima nastavam “ (2 Mojs. 25:8).

„Sazidah dom Tebi za stan, mesto, da u njemu nastavaš do veka “ (1 Car. 8:13).

„I koji se kune hramom, kune se njim i Onim koji obitava u njemu “ (Mt. 23:21).

Hram je Dom Gospodnji:

„Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u dom Gospodnji! “ (Ps. 122:1).

„Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu Njegovu “ (Ps. 27:4).

Rukotvoreni, materijalni hram Gospod je nazivao Svojim domom:

„I učaše govoreći im: Nije li pisano: Dom moj nazvaće se dom molitve svima narodima? A vi načiniste od njega pećinu razbojničku “ (Mk. 11:17 ).

Gospod je zapovedio da se poštuje hram:

„Držite subote moje, i svetinju moju poštujte; ja sam Gospod “ (3 Mojs. 26:2).

Gospod je kažnjavao zbog nepoštovanja hrama:

„I dođoše opet u Jerusalim: i ušavši Isus u hram, stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu u hramu; i ispremeta stolove onih što mijenjahu novce, i sjedišta onih što prodavahu golubove “ (Mk. 11:15).

Pravednici su poštovali hram:

„Dajte Gospodu slavu imena Njegovog. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti “ (Ps. 29:2).

„A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim “ (Ps. 5:7).

„Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu Njegovu “ (Ps. 27:4).

Gospod prima molitve i molbe u hramu:

„I dođe Mojsije i Aron ispred zbora na vrata šatora od sastanka, i padoše ničice; i pokaza im se slava Gospodnja “ (4 Mojs. 20:6).

„I reče mu Gospod: Uslišio sam molbu tvoju i molitvu tvoju, kojom si mi se molio; osvetio sam taj dom koji si sazidao da tu namestim ime svoje do veka; i oči će moje i srce moje biti onde vazda “ (1 Car. 9:3).

„I oči će moje biti otvorene i uši moje prignute k molitvi s tog mesta “ ( 2 Dnevn. 7:15).

Isus Hristos je prihvatao hram:

„I dođoše opet u Jerusalim: i ušavši Isus u hram, stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu u hramu; i ispremeta stolove onih što mijenjahu novce, i sjedišta onih što prodavahu golubove “ (Mk. 11:15). Udaljivši narušioce svetosti hrama, Sam Gospod je ostao u hramu sa učenicima i sledbenicima.

„Svaki dan bio sam s vama u hramu i ne digoste ruke na mene; ali ovo je vaš čas i vlast tame “ (Lk. 22:53).

Mi smo dužni da se ugledamo na Hrista:

„Ovce moje slušaju glas moj, i ja njih poznajem, i za mnom idu “ (Jn. 10:27).

I apostoli su prihvatali hram:

„A Petar i Jovan iđahu zajedno gore u hram u deveti čas molitve “ (Dela ap. 3:1).

„A dogodi mi se kada se vratih u Jerusalim i dok se moljah u hramu da dođoh u zanos “ (Dela ap. 22:17):

Dužni smo da se ugledamo na apostole:

„Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista “ (1 Kor. 11:1).

Svojim izgledom materijalni hram treba da podseća na istinsku svetinju na nebu:

„I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je doveka “ (Ps. 78:69).

„Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu Svetinju, koja je predobrazac istinske, nego u samo Nebo, da se sada pojavi pred licem Božijim radi nas “ (Jevr. 9:24).

Na nebu je Jovan Bogoslov video presto:

„I odmah bijah u Duhu; i gle, prijesto stajaše na nebu, i na prijestolu sjeđaše Neko “ (Otk. 4:2).

Žrtvenik:

„I dade mi trsku sličnu palici, govoreći: Ustani i izmjeri hram Božiji i žrtvenik, i one koji se klanjaju u njemu “ (Otk. 11:1).

Kadionicu:

„I drugi anđeo dođe, i stade pred žrtvenikom držeći kadionicu zlatnu, i bijaše mu dano mnogo tamjana da prinese sa molitvama svih svetih na zlatni žrtvenik pred prijestolom “ (Otk. 8:3).

Svećnjak:

„I od prijestola izlažahu munje i glasovi i gromovi; i sedam svijećnjaka ognjenih gorahu pred prijestolom, a to su sedam duhova Božijih “ (Otk. 4:5).

Jovan je video Boga:

„I obazreh se onamo da vidim glas koji govoraše sa mnom, i obazrjevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnih, i usred sedam svijećnjaka Nekoga nalik na Sina čovječijega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim “ (Otk. 1:12-13).

Anđele:

„I vidjeh sedam anđela koji stajahu pred Bogom, i dade im se sedam truba “ (Otk. 8:2).

Svete ljude:

„Potom vidjeh, i gle, mnoštvo naroda kojeg ne može niko izbrojati, od svakoga plemena i roda i naroda i jezika, stajaše pred prijestolom i pred Jagnjetom, obučeno u haljine bijele, i palme u rukama njihovim “ (Otk. 7:9).

Zemaljski, rukotvoreni hram treba da bude izgrađen po ugledu na nebeski:

„I dade mi trsku sličnu palici, govoreći: Ustani i izmjeri hram Božiji i žrtvenik, i one koji se klanjaju u njemu “ (Otjk. 11:1).

Zato u njemu treba da budu: presto, žrtvenik, sedam svećnjaka, kadionica, tamjan, ikone Gospoda, Anđela i svetih ljudi.

Hram je neophodan svim ljudima:

„I učaše govoreći im: Nije li pisano: Dom moj nazvaće se dom molitve svima narodima? A vi načiniste od njega pećinu razbojničku “ (Mk. 11:17 ).

Rukotvoreni hramovi će postojati do Drugog Hristovog dolaska, tj. bez prekida:

„Da vas niko ne prevari ni na koji način; jer neće doći dok najprije ne dođe otpadništvo i ne pojavi se čovjek bezakonja, sin pogibli, k oji se protivi i preuznosi iznad svega što se zove Bog ili svstinja, tako da će sam sjesti u hram Božiji kao Bog, tvrdeći za sebe da je Bog “ (2 Sol. 2:3-4).

„I sagradi svetinju svoju kao gornje svoje stanove, i kao zemlju utvrdi je doveka “ (Ps. 78:69).

Gospod kažnjava zbog odbacivanja rukotvorenih hramova:

„Ovako veli Gospod nad vojskama govoreći: Taj narod govori: Još nije došlo vreme, vreme da se sazida dom Gospodnji ... Zato sada ovako veli Gospod nad vojskama: Uzmite na um puteve svoje. Sejete mnogo, a uvozite malo; jedete, a ne bivate siti; pijete, a ne napijate se; odevate se a ni jedan ne može da se zgreje; i koji zaslužuje novce, meće ih u prodrt tobolac ... Izgledate mnogo, a eto malo; i šta unesete u kuću, ja razduvam; zašto? Veli Gospod nad vojskama; zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom “ (Agej: 1:2,5,6,9).

Protiv rukotvorenih hramova protestanti navode sledeće argumente:

1. „ Ali Svevišnji ne živi u rukotvorenim hramovima, kao što govori prorok: Nebo mi je presto, a zemlja podnožje nogama mojima; kakav ćete mi dom sazidati, govori Gospod; ili koje je mjesto za počivanje moje? “ (Dela ap. 7:48-50). „ Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, koji je Gospod neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima “ (Dela ap. 17:24).

Ovim rečima se izobličavaju neznabošci i Judeji koji su mislili da se Bogu može moliti samo u hramu. Neznabošci su smatrali da su njihovi bogovi obični ljudi; za svakog od njih pravili su hram i verovali da svaki od tih „bogova“ živi samo u svom hramu, a da ga na nekom drugom mestu nema. Judeji su takođe mislili da Bog sluša molite samo u njihovom Jerusalimskom hramu, zato su i sporili sa Samarjanima koji su se molili na gori Garazin.

Osporavajući ovu zabludu apostol Stefan i apostol Pavle govore da Bog ne živi u rukotvorenim hramovima, tj. da se Bog ne može smestiti u neki hram ili dom kao čovek. Bog je svudaprisutan. On ispunjava Sobom nebo i zemlji: „ Može li se ko sakriti na tajno mesto da ga ja ne vidim? Govori Gospod; ne ispunjam li ja nebo i zemlju? Govori Gospod “ (Jer. 23:24).

Kako se usuđuje neznabošci da misle da je Bog samo u hramu, a da Ga van hrama nema?

Pravoslavna Crkva veruje da je Bog svudaprisutan:

„Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu Te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što ga sazidah? “ (1 Car. 8:27).

„Kuda bih otišao od duha Tvog, i od lica Tvog kuda bih pobegao? Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si. Da se dignem na krilima od zore, i preselim se na kraj mora: I onde će me ruka Tvoja voditi, i držati me desnica Tvoja. Da kažem: Da ako me mrak sakrije; ali je i noć kao videlo oko mene. Ni mrak neće zamračiti od Tebe, i noć je svetla kao dan: mrak je kao videlo “ (Ps. 139:7-12).

On živi i na nebu i na zemlji, i u rukotvorenim hramovima i u ljudima:

„Jer ovako govori Visoki i uzvišeni, koji živi u večnosti, kome je ime Sveti: Na visini i u svetinji stanujem i s onim ko je skrušenog srca i smernog duha oživljujući duh smernih i oživljujući srce skrušenih “ (Is. 57:15).

„I koji se kune hramom, kune se njim i Onim koji obitava u njemu “ (Mt. 23:21):

„I kakvo j e slaganje hrama Božijeg sa idolima? Jer vi ste hram Boga živoga, kao što reče Bog: Useliću se u njih, i živjeću u njima, i biću im Bog, i oni će biti moj narod “ (2 Kor. 6:16).

2. „Eto će vam se ostaviti kuća vaša pusta “ (Mt. 23:38).

Ove reči se uopšte ne odnose na rukotvoreni hram. Ovde je rečeno „kuća vaša“, a za rukotvoreni hram je rečeno „Dom Moj“. Pod „kućom vašom“ se podrazumeva celokupan jevrejski narod, zato što ga je tako nazivao Sam Bog ustima proroka: „ Tada mi reče: Sine čovečji, ove su kosti sav dom Izrailjev ... I pade na me duh Gospodnji i reče mi: Reci: Ovako veli Gospod: Dome Izrailjev, tako govoriste, i znam misli srca vašeg “ (Jez. 37:11; 11:5).

„I kao što bejaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izrailjev, tako ću vas izbaviti te ćete biti blagoslov, ne bojte se, neka vam se okrepe ruke “ (Zah.8:13).

„Čvrsto, dakle, neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa, koga vi raspeste “ (Dela ap. 2:36).

Jevrejski narod je nazvan „kućom praznom“ jer nije poverovao u Isusa Hrista u licu prvosveštenika, književnika i fariseja. Zato oni više nemaju ni proroke, ni poslanike Božije. Sam Gospod ih je ostavio milošću Svojom nakon što Ga nisu poslušali i odbacili svu Njegovu brigu o njima. „Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslane tebi, koliko puta htjedoh da saberem čeda tvoja, kao što kokoš skuplja piliće svoje pod krila, i ne htjedoste!“ (Mt. 23:37). Za rukotvoreni hram Hristos je u toj istoj glavi jasno rekao: „ I koji se kune hramom, kune se njim i Onim koji obitava u njemu “ (Mt. 23:21).

3. „Neće ostati ovdje ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti “ (Mt. 24:2).

Jerusalimski hram je razrušen, oduzet Jevrejima zbog njihovog greha. Od njih je oduzeto Carstvo Božije – vinograd sa plotom, pivnicom i kulom zbog neverovanja u Sina Božijeg, zbog odbacivanja krajeugaonog kamena i sada predano hrišćanima (Mt. 21:43). Mi smo dobili vinograd, - Carstvo Hristovo: u tom vinogradu treba da postoji „pivnica“ – žrtvenik gde se proliva Hristova Krv za otpuštenje grehova; treba da postoji „kula“ – rukotvoreni hram. Protestanti iako su i primili vinograd, izbacili su i točilo i kulu, tj. potrošili su imanje Svog Gospodara. Zbog toga ih očekuje stroga kazna (Mt. 21:41).

4. „Ako neko razara hram Božiji, razoriće njega Bog; jer je hram Božiji svet, a to ste vi “ (1 Kor. 3:17).

Duhovni hram ne odbacuje ni Pravoslavna Crkva.

vrh strane

Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011