А־  A+  А


Uvod
1. Verujem u Jednoga Boga...
2. ...Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje
I svega vidljivog i nevidljivog

3. ...I u Jednoga Gospoda Isusa Hrista,
Sina Božijega, Jedinorodnoga,
Od Oca Rođenoga pre sviju vekova

4. ...Svetlost od Svetlosti;
Boga Istinitog od Boga Istinitog;
Rođenog, Nestvorenog, Jednosušnog Ocu;
Kroz Koga je sve postalo

5. ...Koji je radi nas ljudi i našega radi spasenja
Sišao s neba i vaplotio se od Duha Svetoga
i Marije Deve, i čovek postao

6. ...I Raspetoga za nas pri Pontijskom Pilatu,
Postradalog i Pogrebenog.

7. ... Vaskrsloga u treći dan
Po Svetome Pismu

8. ...I Koji se vaznesao na Nebesa
I Koji sedi s desne strane Oca

9. ...I Koji će opet doći sa slavom
Da sudi živima i mrtvima
Kojega Carstvu neće biti kraja

10. ...I u Duha Svetoga, Gospoda Životvornoga,
Koji od Oca ishodi,
Kome zajedno sa Ocem i Sinom pripada poklonjenje i slava,
Koji je govorio kroz proroke

11. ...U Jednu, Svetu, Sabornu, i Apostolsku Crkvu
12. ... Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova.
13. ... Čekam vaskrsenje mrtvih
14. ... I život budućega veka.

UVOD

Nikeo-Carigradski Simvol Vere, poznat kao Nikejski Simvol, koristi se u Istočnoj Pravoslavnoj Crkvi. Simvol ili „simvol vere“ se ispoveda na mnoštvo crkvenih službi. On sadrži sve dogmatske istine Crkve koje su neophodne za spasenje.

Nikejski Simvol je formulisan na Prvom Vaseljenskom Saboru u Nikeji, (Mala Azija) 325-te godine nakon Hristovog Rođenja. Odluke Prvog Vaseljenskog Sabora su dale najveći deo Simvola Vere, prvih sedam članova. Kasnije se održao i Drugi Vaseljenski Sabor u Carigradu, 381-ve godine koji je novim odlukama završio Simvol, dodajući poslednjih pet članova i prepoznat kao autoritativni izraz osnovnih verovanja Pravoslavne Crkve.

Pravoslavna Crkva nam je darovala Sveti Simvol Vere. Ovaj Simvol, koji je formiran sa velikom mudrošću i pod vođstvom Duha Svetoga, sadrži našu Pravoslavnu veru u kratkim, jasnim rečima. „Ko ima uho neka čuje što Duh govori Crkvama“ (Otk. 2:7).

Postoji 12 članova u Nikejskom Simvolu koji određuju najvažnija učenja (dogmate) Pravoslavne Vere u sledećem poretku:

Član 1 – Bog Otac
Član 2, 3, 4, 5, 6, 7, - Sin Božiji, Gospod naš Isus Hristos
Član 8 – Bog Duh Sveti
Član 9 – Crkva
Član 10 – Sveto Krštenje
Član 11 – Vaskrsenje mrtvih
Član 12 – Drugi Dolazak ili Sud Božiji

Želeli bismo da Vam predstavimo mesta iz Svetog Pisma u Simvolu Vere:

Verujem u (Rim. 10:8-10; 1 Jn, 4:15)
Jednoga Boga (5 Mojs. 6:4; Ef. 4:6)
Oca (Mt. 6:9)
Svedržitelja (2 Mojs. 6:3)
Tvorca neba i zemlje (1 Mojs. 1:1)
I svega vidljivog i nevidljivog (Kol. 1:15-16)
I u Jednoga Gospoda, Isusa Hrista (Dela ap. 11:17)
Sina Božijeg (Mt. 14:33; 16:16)
Rođenog (Jn. 1:18; 3:16)
Pre svih vekova (Jn. 1:2)
Svetlost od Svetlosti (Ps. 27:1; Jn. 8:12; Mt. 17:2,5)
Boga Istinitog od Boga Istinitog (Jn. 17:1-5)
Jednosuštnog Ocu (Jn. 10:10)
Kroz Koga je sve postalo (Jevr. 1:1-2)
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja (1 Tim. 2:4-5)
Sišao sa nebesa (Jn. 6:33,35)
I ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve (Lk. 1:35)
I postao čovek (Jn. 1:14)
Koji je raspet za nas (Mk. 15:25; 1 Kor. 15:3)
U vreme Pontija Pilata (Jn. 19:16)
I stradao (Mk.8:31)
I bio pogreben (Lk. 23:53; 1 Kor. 15:4)
I Koji je vaskrsao u treći dan po Pismu (Lk. 24:1; 1 Kor. 15:4)
I Koji se vazneo na nebesa (Lk. 24:51; Dela ap. 1:10)
I sedi sa desne strane Oca (Mk. 16:19; Dela ap. 7:55)
I Koji će doći u slavi (Mt. 24:27)
Da sudi živima i mrtvima (Dela ap. 10:42; 2 Tim 4:1)
I Njegovom Carstvu neće biti kraja (2 Pet. 1:11)
I u Duha Svetoga (Jn.- 14:26)
Gospoda (Dela ap. 5:3-4)
Životvornog (1 Mojs. 1:2)
Koji od Oca ishodi (Jn. 15:26)
Koji sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi (Mt. 3:16-17)
I Koji je govorio kroz proroke (1 Sam. 19:20; Jez. 11:5,13)
U Jednu (Mt. 16:18)
Svetu (1 Pet. 2:5,9)
Sabornu (Mk. 16:15)
I Apostolsku Crkvu (Dela ap. 2_42; Ef. 2:19-22)
Ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova (Ef. 4:5)
Čekam vaskrsenje mrtvih (Jn. 11:24; 1 Kor. 15: 12-49)
I život budućeg veka (Mk. 10:29-30)
Amin (Ps. 106:48).

Iz ovoga je očigledno da celo svoje učenje Pravoslavna Crkva crpi iz Svetog Pisma. Vašoj pažnji predlažemo autoritetno tumačenje Simvola Vere, nepromenjenog učenja Crkve od drevnosti do danas od strane zakonitog naslednika Apostola, svetog Nikolaja Ohridskog.

vrh strane


Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011