А־  A+  А


Uvod
1. Verujem u Jednoga Boga...
2. ...Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje
I svega vidljivog i nevidljivog

3. ...I u Jednoga Gospoda Isusa Hrista,
Sina Božijega, Jedinorodnoga,
Od Oca Rođenoga pre sviju vekova

4. ...Svetlost od Svetlosti;
Boga Istinitog od Boga Istinitog;
Rođenog, Nestvorenog, Jednosušnog Ocu;
Kroz Koga je sve postalo

5. ...Koji je radi nas ljudi i našega radi spasenja
Sišao s neba i vaplotio se od Duha Svetoga
i Marije Deve, i čovek postao

6. ...I Raspetoga za nas pri Pontijskom Pilatu,
Postradalog i Pogrebenog.

7. ... Vaskrsloga u treći dan
Po Svetome Pismu

8. ...I Koji se vaznesao na Nebesa
I Koji sedi s desne strane Oca

9. ...I Koji će opet doći sa slavom
Da sudi živima i mrtvima
Kojega Carstvu neće biti kraja

10. ...I u Duha Svetoga, Gospoda Životvornoga,
Koji od Oca ishodi,
Kome zajedno sa Ocem i Sinom pripada poklonjenje i slava,
Koji je govorio kroz proroke

11. ...U Jednu, Svetu, Sabornu, i Apostolsku Crkvu
12. ... Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova.
13. ... Čekam vaskrsenje mrtvih
14. ... I život budućega veka.

3. ...I U JEDNOGA GOSPODA ISUSA HRISTA, SINA BOŽIJEGA, JEDINORODNOGA, OD OCA ROĐENOGA PRE SVIJU VEKOVA

Nova svetlost pada na vas, obrazovani, koji nosite obraz Božji u sebi. Kroz zavesu, odškrinutu rukom Svevišnjega, novi mlaz svetlosti pada na vas, i vi se svetlite kao sinovi Božji. Svetlost ova pokazuje vam tajnu večnu, radosnu tajnu večnog roditeljstva i večnog sinovstva. U toj svetlosti blagoslov silazi na vas, i melem utehe na uplakane oči vaše.

Jedan jedini je Gospod Isus i kao Hristos i kao Sin Božji. Kao Hristos u smislu Mesija, On je jedan jedini od početka do svršetka sveta. Drugog Mesiju rod čovečji niti može naći ni iščekivati. Izići će lažni hristosi... i mnoge će prevariti (Mat. 24, 5, 24). Tako je prorekao Jedini, Nelažni, Vidoviti. Lažnih mesija bilo je, ima ih i sada, i biće ih više što se više približuje kraj rodu ljudskom. Ali je jedan jedini istiniti Mesija, nelažni Hristos, nedostižni Čovekoljubac. Ovaj Istiniti, Nelažni, Nedostižni, jeste Mesija za sve narode i plemena na zemlji, na svemu prostranstvu i za sva vremena. Jedini i jedinstveni je Mesija On i za žive i za ) umrle: koji su bili, koji jesu, i koji će sledovati.

Vi ste zato pozvani, obrazovani, da rečete plemenima i narodima: o plemena i narodi, vi možete imati velikih ljudi, većih od većih, možete imati plemenitih sinova i kćeri, plemenitijih od plemenitijih; ali je jedan Mesija sviju vas. Jedan jedini. I ne čekajte drugoga, niti ištite drugoga. Zaista, drugi koji bi došao pod tim imenom, osim Njega jedinoga, biće laž i sin laži. Tada, govori jedini istiniti Mesija, tada ako vam ko reče: evo ovdje je Mesija ili ondje, ne vjerujte (Mat. 24, 23). Ne budite kao Jevreji, koji neprestano očekuju svoga, jevrejskoga, Mesiju. Vaistinu, neće doći nikakav ni je­vrejski, ni ruski, ni indijski, ni amerikanski mesija. Jer je svojstvo istinitoga Mesije da bude svečovečanski, da se javi pred svima, iznad sviju, i radi sviju.

Takvog, istinitog Mesiju imate, o plemena i narodi, kao što imate jarko sunce na svodu nebeskom I kao što jedno sunce obasJava sve vas, i bele i crne i žute i crvene, tako jedan Mesija obasjava sve vas, svetli svima, služi svima, gospodari nad svima. Traži li ko između vas drugo sunce? Ne. Zašto bi onda neko tražio drugog mesiju, kad je svetlost Mesije Isusa jasnija od svetlosti sunčane, jasnija, sveobimnija, životvornija, radosnija, spasonosnija?

Čuvajte se novih mesija, o plemena i narodi, i čuvajte se mnogih mesija, jer su dušegubci i sluge nečastivog. Hoće satana da umanji značaj Gospoda Isusa u svetu na taj način što zvanje Mesije, Hrista, zvanje jedinstveno i nezemno, pretvara kao u neki orden, kojim odlikuje mnoge i mnoge. Ali vi znajte, da je jedna stvar biti pravi vojvoda a druga nositi sva odličja vojvodska a, u stvari, ne biti vojvoda. Čuvajte se onih mesija, koje objavljuju nekršteni. Vaš Mesija nosi jedno znamenje, jedno odličJe: to je krst. Krst koji je u isto vreme i barjak pobede. Po tome ćete poznati Mesiju svoga, jedinoga, istinitoga. To je Onaj isti, koji je jednom ušao u njivu pogrbljen, da seje, i koji će još jednom sići uspravljen, da preko angela žanje.

Jedini Mesija sveta jeste sam Sin Božji Jedinorodni, koji je rođen od Oca pre svih vremena. To je Njegov nebeski pečat, to jemstvo Njegovog istinitog mesijanstva. Ko odrekne, da je Gospod Isus Mesija, uhvatiće se u laži.

To vam isto govori, još oštrije, onaj apostol, koji je držao glavu svoju na prsima Isusovim. Evo njegovih reči: Ko je lažljivac osim onoga koga odriče da Isus jeste Hristos, to jest Mesija (I Jov. 2, 22). Zar bi neko manji od Sina Božjega mogao biti Mesija? I zar bi ljudi mogli nekoga manjega prihvatiti kao Mesiju?

Trebalo je krvlju svojom okalemiti ostarelo i otrunulo drvo čovečanstva. Ničija krv od smrtorodnih nije bila ni dovoljno čista, ni dovoljno mlada, ni dovoljno jaka i životvorna, da bi se njome staro drvo moglo podmladiti i oblagoroditi. Ničija, zaista, izvan krvi Sina Božjega, kojom je On kao skerletom odenuo Svoje večno Božanstvo.

Neka se sad uzdigne um vaš ka Sinu Božjem Jedinorodnom, obrazovani, vi koji nosite obraz Božji u sebi. Vi ćete Ga poznati odmah kroz obraz Božji, koji je u vama, i poznavši, zaradovaćete se. Jedinorodnim Sinom Božjim imenuje se Hjšstos zato što On i jeste jedini od Boga Oca rođeni Sin. Čim Svevišnjeg nazivate Ocem, tim ste već potvrdili i postojanje Sina. Bezdetan se ne naziva ocem; niti roditeljem onaj koji ne rađa.

Ovako govori Svevišnji kroz usta proroka svoga: Eda li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi? veli Gospod; eda li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez ploda? veli Bog tvoj (Isa. 66, 9). Da ne sumnja niko, dakle, da je Bog roditelj; i da ne sumnja niko u Sina Božjeg Jedinorodnog. Može li biti dobra u svetu, a da ga nije u Bogu i od Boga? A rađanje je jedno dobro. Otuda je i rađanje u Bogu, i to ne kao ideja, nego kao stvarnost, večna stvarnost, pošto je i Bog večan.

Svedok je Bog. Sam Je Bog Otac posvedočio i objavio Hrista kao Sina Svoga. I to prvo preko proroka govoreći: Sin moj jesi ti, ja te oanas rodih (Ps. 2, 7). O to večno Danas Božje! I drugo, neposredno, glasom Svojim, u dva maha: na reci Jordanu i na brdu Tavoru — Ovo je Sin Moj ljubljeni, koji mi je u volji. Njega poslušajte. Ko bi najzad bolje mogao znati Gospoda Isusa Hrista od Njega samoga? A On je sam za sebe rekao: Ja sam Sin Božji (Jov. 10, 36).

Kao što niko od slovesnih ne može nazvati oca ocem a odreći sina, tako isto niko ne može nazvati sina sinom a odreći oca.

Kako bi bio roditelj bezdetan i kako sin bez roditelja? I o tome vam opet govori onaj što je držao glavu na prstima Sina Božjega: koji se god odriče sina ni oca nema, a koji priznaje sina, i oca ima (I Jov. 2, 23).

Neki bogat čovek imaše jednoga sina jedinca. A beše taj čovek veoma milostiv. Pa čuvši da ima mnogo siročadi po okolini njegovoj, sažali se; pođe i sabra siročiće, i uvede ih u dom svoj. I učini svoj dom domom njihovim, svoje bogatstvo bogatstom njihovim. I kad ih oslovljavaše on im govoraše: sinovi moji! isto onako kao što oslovljavaše i sina svoga jedinca govoreći: sine moj! Kakva je, dakle, razlika?

Vi, obrazovani, lako uviđate razliku. Razlika je očigledna: onaj bogati čovek bio je otac po jestetstvu samo jednog jedinog sina, a po milosti on se nazvao otac i svukolike one siročadi u domu svome. Onaj jedini sin bogatašev bio je sin njegov po rođenju, a svi ostali bili su mu sinovi po usinovljenju. Srodstvo po jestetstvu i srodstvo po daru usinovljenja — to je razlika.

Ovo vam se govori, slovesni, zato, da biste naoružani protiv ovih neslovesnih, koji drsko govore: mi priznajemo da je Hristos sin Božji onako isto kao što smo i mi svi sinovi Božji! Upitajte ih krotko i smerno: kako to vi mislite, da ste sinovi Božji svi: i vi i Hristos? Da li svi po milosti ili svi po jestetstvu? Recite nam i odgovorite: kako bi mogao bezgrešni Hristos biti Božji sin po milosti, i kako bi vi grešni mogli biti sinovi Božji po jestetstvu? Bog je bezgrešan, svi priznajete. Bezgrešan može roditi samo Bezgrešnoga. Kako će se grešan roditi od Onoga koji je bez greha? Može li neko dati ono što nema? A ko je od sinova ženinih bez greha? I od vas ko — da bi se mogao nazvati sinom Božjim po bitnosti?

Po jestetstvu, ili bitnosti, može se nazvati Sinom Božjim samo onaj ko nosi u sebi božanska svojstva i božanske moći Boga Oca. Drugim rečima: samo Bog može biti Sinom Božjim. Ne svedoči li vam sva vidljiva priroda jednoglasnim svedočanstvom, da je rođen istog jestetstva kao i roditelj? Hrast rađa hrast, golub goluba, lav lava, orao orla, čovek čoveka, i tako redom, svuda dosledno u svima carstvima žive prirode. Šta može Bog roditi do Boga? Večni Sin Božji, rođen od Boga Oca, Jeste, dakle, Bog. Da tako mora biti, o tome nam svedoči sva živa priroda, i o tome svedoči sam Gospod svedočanstvom svojim. Pa kad je bezgrešni Hristos Sin Božji po bitnosti, vi grešni možete se nazvati sinovima Božjim samo po daru, po milosti, po usinovljenju.

Pre sviju vekova — rođen je Bog Sin od Boga Oca. Sam Sin Božji. prevečni, zasvedočio je to pred goniteljima Svojim, Jevrejima. govoreći: Ja Sam prije nego se Avraam rodio (Jov. 8, 58). I opet, kad Ga pitahu: Ko si ti?, odgovori im On: Početak (Jov. 8, 25). Time je hteo Gospod da ukaže na svoje vanvremeno poreklo, na svoje vanvremeno, večno sinovstvo. On, Jedinorodni, početak je svega stvaranja, početak angelskih kola i telesnih bića. Ne može se ni o čemu stvorenom govoriti a da se ne ukaže na početak. Sin Božji je Početak. Čim je Sve­višnji večan, večno je i roditeljstvo Njegovo, a večnom roditeljstvu odgovara i večno sinovstvo. Otuda vi slovesno govorite kad govorite, da verujete u jednoga Gospoda Isusa Hrista Sina Božjega, Jedinorodnoga, od Oca rođenoga pre sviju vekova.

Ovo je vera duša ispunjenih ljubavlju. Ovu veru teško primaju duše prazne od ljubavi. Roditelji sa neodoljivom ljubavi prema deci, i deca, sa neodoljivom ljubavi prema roditeljima, radosno prihvataju ovu veru. Neobjašnjivu i preduboku prirodnu tajnu o privezanosti roditelja k deci i dece k roditeljima ozarava svetlost Božjeg roditeljstva i Božjeg sinovstva. Jedino u toj svetlosti mogu i roditelji i deca na zemlji da pojme tajnu svoje uzajamne ljubavi. Oni mogu da pojme da njihova ljubav nije porekla zemaljskog nego nebeskog. Ona je zapaljena na večnom plamenu roditeljske i sinovske ljubavi, koja je u Bogu. Otuda svi roditelji koji neodoljivo ljube svoju decu, i deca koja neodoljivo ljube svoje roditelje, radosno prihvataju veru u večnog Oca i savečnog Sina na nebesima.

Ovo je vaša vera, hristonosci, i vera otaca vaših koji vas ljubljahu. Neka ona bude i vera dece vaše koju vi neodoljivo ljubite. Ovo je vera nepostidna, pravoslavna, spasonosna. Vaistinu, ovo je vera obrazovanih ljudi, onih koji nose obraz Božji u sebi. Na Dan Suda Hristovoga oni će biti pomilovani i nazvani — blagoslovenim.

Isus. Mesija. Sin.

vrh strane


Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011