А־  A+  А


Uvod
1. Verujem u Jednoga Boga...
2. ...Oca, Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje
I svega vidljivog i nevidljivog

3. ...I u Jednoga Gospoda Isusa Hrista,
Sina Božijega, Jedinorodnoga,
Od Oca Rođenoga pre sviju vekova

4. ...Svetlost od Svetlosti;
Boga Istinitog od Boga Istinitog;
Rođenog, Nestvorenog, Jednosušnog Ocu;
Kroz Koga je sve postalo

5. ...Koji je radi nas ljudi i našega radi spasenja
Sišao s neba i vaplotio se od Duha Svetoga
i Marije Deve, i čovek postao

6. ...I Raspetoga za nas pri Pontijskom Pilatu,
Postradalog i Pogrebenog.

7. ... Vaskrsloga u treći dan
Po Svetome Pismu

8. ...I Koji se vaznesao na Nebesa
I Koji sedi s desne strane Oca

9. ...I Koji će opet doći sa slavom
Da sudi živima i mrtvima
Kojega Carstvu neće biti kraja

10. ...I u Duha Svetoga, Gospoda Životvornoga,
Koji od Oca ishodi,
Kome zajedno sa Ocem i Sinom pripada poklonjenje i slava,
Koji je govorio kroz proroke

11. ...U Jednu, Svetu, Sabornu, i Apostolsku Crkvu
12. ... Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova.
13. ... Čekam vaskrsenje mrtvih
14. ... I život budućega veka.

9. ...I KOJI ĆE OPET DOĆI SA SLAVOM DA SUDI ŽIVIMA I MRTVIMA KOJEGA CARSTVU NEĆE BITI KRAJA

Bdenje vam je zapoveđeno, a bdenje je budnoća, stražarenje sa iščekivanjem. Bdenje nad samim sobom: nad svojim mislima, željama i delima - to je strogi propis vaše vere. Budnoća oštri vid duhovni, da može videti i raspoznati dobro i zlo, i da može znati ko dolazi u srce i u misli. Straženjem se odbija neprijatelj i pušta prijatelj. Iščekivanje pojačava ljubav i čisti savest. Na koga se to odnosi vaše najveće iščekivanje? Na Ljubaznoga, na Najljubaznijega. Na Onoga, čija vas je ljubav uvela u ovaj svet, i čija će vas ljubav susresti u drugom svetu. Gle, On je obećao doći. I duše ljudske trepere od tog obećanja, kao ljubav što treperi očekujući ljubljenoga.

To iščekivanje pojačava ljubav i čisti savest. Stražarite, dakle, jer ne znate dana ni časa kad će sin čovječiji doći (Mat. 25, 13). To su Njegove reči, reči opomene. Da ne budete kao pet ludih devojaka, koje u bezbrižnosti svojoj biše iznenađene i odbačene. On dolazi, bdite i stražite!

On je došao jednom, i ponovo će doći. Prvi put je došao u poniženju, drugi put će doći u slavi. Prvi put je došao kao Iskupitelj sveta, drugi put će doći kao Sudija sveta. Razlika između prvog i drugog dolaska Njegovog vrlo je velika. Pri prvom dolasku svom On se zadržao na zemlji trideset i tri godine. Njegov drugi dolazak trajaće vrlo kratko. Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki će biti dolazak sina čovečijega, rekao je On sam o svom drugom dolasku (Mat. 24, 27). Tako iznenadan i munjevit biće drugi dolazak Gospoda. Otuda i opomena Njegova svim vernim: Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš (24, 42). Prvi put je On došao kao trudbeni sejač, a drugi put će doći kao hitri vejač. I kao što je vejanje kratak posao prema mnogim poslovima oko useva od sejanja do vejanja, tako će drugi dolazak Njegov, sravnjen sa prvim, biti brz i kratak. O, i iznenadan!

Zato je zapoveđeno bdenje, budnoća duha, straženje, iščekivanje.

I slavan će biti drugi dolazak Gospoda, sav u blesku od slave neviđene. Tada će se pokazati znak sina čovečijega na nebu, i tada će proplakati sva plemena na zemlji, i ugledaće sina čovječijega gdje ide na oblacima nebeskijem sa silom i slavom velikom. Njegov dolazak biće, uistini, dostojan Cara nad carevima. Pred Njim, pod Njim i oko Njega kretaće se lučezarne vojske od angela. Trube će ječati sa usta angela trubonosaca, oganj i plamen ići će napred. I poslaće anđele svoje s velikijem glasom trubnijem, i sabraće izabrane njegove od četiri vjetra, od kraja do kraja nebesa (Mat. 24, 29-31).

Tako Gospod o svom ponovnom dolasku. A vidoviti prorok Njegov, koga ni Jevreji ne odriču, opisuje to ovako: Prijesto mu bijaše kao plamen ognjeni, točkovi mu kao oganj razgorio. Rijeka ognjena izlažaše i tecijaše ispred njega, tisuća tisuća služaše mu, i deseš šisuća stajahu pred njim; sud otpoče, i knjige se otvoriše (Dan. 7, 9-10).

Tako prorok Njegov, veliki i vidoviti, koga ni Jevreji ne odriču. A ovako apostol Njegov sveti: Jer je pravedno u Boga da vrati muku onima koji vas muče; a vama koje muče pokoj s nama kad se pokaže Gospod Isus s neba s anđelima sile svoje, u ognju plamenome, koji će dati osvetu onima koji ne poznaju Boga i ne slušaju jevanđelje Gospoda našega Isusa Hrista; koji će primiti muku, pogibao vječnu od lica Gospodnjega i od slave njegove, kad dođe da se proslavi u svetima svojim, i divan da bude u svima koji ga vjerovaše (II Solunj. 1, 710).

Iznenadan će biti dolazak Sudije, i biće u sili i slavi. A sud njegov biće, kao što je sam On prorekao i opisao (v. Mat. 25, 31). Razlučiće sve ljude na desno i na levo kao pastir što luči ovce od koza. Onima s desne strane reći će pravedni Sudija: Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta. A onima s leve strane reći će: idite od mene prokleti u oganj vječni pripravljeni đavolu i anđelima njegovijem. Pravedno merilo biće prosto i jasno. One prve prizvaće u život večni i blaženstvo, zato veli, jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh i napojiste me; gost bijah i primiste me; go bijah i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni. Kada ga ovi blagosloveni upitaju, kad ga to oni videše u bedi i pomogoše, odgovoriće pravedeni Sudija: Zaista vam kažem, kad učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste.

A one druge, što na levoj strani budu stajali, odagnaće pravedni Sudija u muke večne, u oganj pripravljen za ćavola i sluge đavolske. Kada ga ovi neblagosloveni budu pitali, kad ga to oni videše u bedi i ne pomogoše. odgovoriće pravedni Sudija: Zaista vam kažem, kad ne učiniste jednom od ove moje male braće, ni meni ne učiniste.

Pogledajte, obrazovani, i vidite, kako Hristos Gospod sebe istovetuje sa onima koji stradaju u ovome svetu. On ih milostivo naziva malom braćom svojom. Zar ćete vi otkazati hleb braći Hristovoj? Znajte, da ko njima otkazuje, Njemu otkazuje. Na Sudu će se to objasniti, i On će suditi po pravdi.

A kad se Sud okonča, nastaće za pravednike carovanje bez kraja i konca. Tada će pravednici zasjati kao sunce u carstvu oca svojega (Mat. 13, 43). Sva ostala carstva razoriće se, i svaka druga vlast i sila razbiće se kao magla pred suncem; samo će Njegovo carstvo ostati, bez granica i susedstva. Kao što je prorekao i video u viziji prorok, koga i Jevreji priznaju: Vlast je njegova vlast vječna, koja neće proći, i carstvo se njegovo neće rasuti (Dan. 7, 14). I od samog vidljivog neba i zemlje trajnije će biti carstvo Njegovo; jer je rečeno, da će nebo i zemlja proći a carstvo će njegovo ostati (Otkriv. 21, 1).

S takvim bleskom i silom i slavom i dostojanstvom završiće se bogočovečanska drama, otpočeta u hladnoj pećini Vitlejemskoj. Tako će rasti i uzrasti zrno gorušično (Mar. 13, 31), i razviti se u drvo života, koje će pokriti sav svet vidljiv i nevidljiv. Neka se zato vesele duše vaše, pravednici, ako štogod stradate za ime Isusovo i ako snosite poniženja za pravdu njegovu u ovome životu.

Svaki dan vaše tuge, i muke, i poniženja, doneće vam vekove i vekove radosti. Jer ćete biti nagrađeni angelskim građanstvom u carstvu njegovom. Ko je iole sličan Isusu u stradanju, biće mu sličan i u slavi. Suze vaše i rane vaše, sada skrivene, biće osvetljene suncem koje ne zalazi. Prividni porazi vaši radi jevanđelja njegovog, biće pretvoreni u toržestvenu pobedu, koju neće objavljivati ljudi mastilom nego angeli Božji trubnom jekom.

Bolje je za nepravednike, da drhte i kaju se sada nego na Sudu. A vi, hristonosci, radujte se, što je Mesija vaš Sudija sveta. Jer će po pravdi suditi. Gle, onaj isti Isus, kome je Irod hteo mačem suditi u kolevci;

koga je Juda prodao za trideset srebrnika;

koga su starešine jevrejske mučile i bile;

koga je Pilat oglasio nevinim pa na krst raspeo;

koji je u mukama velikim na Golgoti izdahnuo;

koji je trećeg dana slavno vaskrsnuo iz groba;

koji se četrdeset dana uznesao na nebesa i seo s desne strane Boga Oca -

taj isti Isus doći će opet u sili i slavi. Doći će kao vrhovni Sudija sveta, da sudi svima živim i mrtvim. Doći će kao Car besmrtni, da otvori carstvo besmrtno za pravednike. U tome carstvu pravednici će se sijati kao sunce.

Ovo je vera pravednika, smernih i krotkih no neustrašivih na putu pravde. Ovu veru ne mogu primiti oni, čije srce ide za očima. Nju vole oni, koji znaju za veličanstvo Božje i za pravdu večitu. Njima je radost misliti o veličanstvu besmrtnoga Boga usred mirisa smrti svuda oko sebe. I radost im je činiti pravdu, okruženi nepravdom. Uzvišenost Božja privlači ih, i krasota pravde pleni ih. Oni čine pravdu, no ne uzdaju se u dela svoja nego u milost Božju. Što su pravedniji, to sa većim strahom očekuju Sud Hristov. A nevernici zato i tvore nepravdu, što nemaju straha od Suda Hristovoga.

Blago onima, koji očekuju dolazak Gospoda u sili i slavi, i pomažu malu braću Hristovu kao da pomažu samoga Hrista.

Blago onima, koji u bdenju, i budnoći, i straženju, i iščekivanju pogledaju Ljubaznoga, Najljubaznijega. Dočekaće ga, zaista, i susrešće ga poput pet mudrih devojaka. I On će ih uvesti u Raj, i carovaće s njima vavek.

Nije li ovo i vaše vera, hristonosci, i vera najpravednijih predaka vaših? Neka ona bude i vera dece vaše, s kolena na koleno. Ovo je vera nepostidna, pravoslavna, spasonosna. Zaista, ovo je vera istinski obrazovanih ljudi, onih koji nose obraz Božji u sebi. U Dan Suda Hristovoga oni će se nazvati blagoslovenim.

Sudija. Sud. Pravda.

vrh strane


Pravoslavna internet prezentacija DOM BOŽIJI - Protestantima o Pravoslavlju • www.domboziji.org © 2011